Over SWIP-NL

Society for Women in Philosophy Nederland en Vlaanderen (SWIP-NL) richt zich sinds haar oprichting in 2013 op het behartigen van de belangen van vrouwen* in de filosofie. Zij zet zich in voor groepen die traditioneel ondervertegenwoordigd zijn aan de Nederlandstalige filosofiedepartementen: vrouwen*, non-binaire personen, en seksuele minderheden. SWIP-NL erkent dat benadeling op basis van gender en seksuele orientatie varieert naar gelang andere vormen van discriminatie in de breedste zin van het woord, zoals die op basis van ethniciteit, nationaliteit of religie. Deze belangenbehartiging krijgt met name vorm in het stimuleren van samenwerkingen en organiseren van evenementen die de zichtbaarheid van vrouwen* en andere ondervertegenwoordigde groepen in de filosofie vergroten.

Word lid van SWIP-NL

Doelstelling

SWIP-NL is een stichting waarvan het lidmaatschap openstaat voor iedereen die haar doelstellingen onderschrijft, en haar activiteiten zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. De organisatie is gemodelleerd naar de Engelstalige SWIP en richt zich op het Nederlandstalige gebied. SWIP-NL heeft een brede opvatting van wijsbegeerte: het omvat het onderzoek aan de Nederlandstalige universiteiten en hogescholen; filosofie-onderwijs voor scholieren, adolescenten en volwassenen; en verschillende vormen van publieksfilosofie en filosofische praktijken, zoals filosofisch consulentschap. Daarnaast zet SWIP-NL zich in voor studenten filosofie. Hoewel veel leden van SWIP-NL affiniteit hebben met de wijsgerige deeldisciplines die vaak vergeten worden, zoals feminisme en queer theorie, hebben haar activiteiten betrekking op alle deelgebieden van de filosofie.

Organisatie en geschiedenis

Op 10 april 2013 is er een bijeenkomst gehouden in de universiteitsbibliotheek van de UvA in Amsterdam om SWIP-NL te lanceren. De initiatiefnemers van dit evenement waren E. Brouwer, C. Dutilh Novaes, A. Halsema, M. Prange en K. Vintges. Naar aanleiding van die goedbezochte bijeenkomst is een klein committee van belangstellenden bij elkaar gekomen, die op 2 oktober 2013 formeel de vereniging Society for Women in Philosophy – Nederland en Vlaanderen, kortweg SWIP-NL, hebben opgericht.

De vereniging heeft een bestuur dat op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verantwoording aflegt en maandelijks bijeen komt om te vergaderen. Geinteresseerden in een bestuursfunctie kunnen een email sturen aan het algemene emailadres of aan een van de bestuursleden.